Skip Navigation Linksหน้าหลัก

สิทธิการรับรู้ข้อมุลข่าวสารของราชการ ของประชาชน

:::::::
      พระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดสิทธการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน ดังนี้ ""บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจขอดูสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกเรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

:::::::

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

:::::::
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีขายทอดตลาด โดยนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จ.สงขลา 25 พฤษภาคม 2566
ประกาศนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง เรื่อง ขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีขายทอดตลาด 22 พฤษภาคม 2566
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 2 10 พฤษภาคม 2566
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดกำแพงเพชร 8 พฤษภาคม 2566
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 20 เมษายน 2566


© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100